باعث افتخار است که با ارایه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند خود به ایدی https://t.me/dastgir95 ما را در انجام وظایف محوله و خدمات دهی مطلوب تر راهنمایی فرمایید.